An excursion into the italo disco balera

Location: SASSARI